UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 W ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

2 lipca 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Nazwa projektu to: „Nauczanie rolnicze XXI wieku – młodzi na start”.

Podczas podpisywania umowy o dofinansowanie projektu gośćmi byli: Poseł na Sejm RP p. Tadeusz Woźniak, Wicemarszałek województwa łódzkiego p. Robert Baryła, Z-ca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego p. Michał Kania.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 547 596,80 złotych a kwota dofinansowania z EFS 1 392 837,12 zł.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Udział w programie pozwoli 100 uczniom zdobyć dodatkowe kompetencje wykraczające poza podstawę programową, w celu sprostania wymogom rynku pracy. Będą też dofinansowane miesięczne stypendia stażowe w kwocie 1 800 zł., dzięki którym uczniowie zdobędą dodatkowe doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawców w czasie wakacji. Projekt przewiduje również wsparcie nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń zawodowych.

Kursy i szkolenia dla młodzieży:
* prawo jazdy kat. B,

*koparko-ładowarki,

*spawania,

*obsługi wózków widłowych,

*stosowania środków ochrony roślin,

*obsługi kombajnu zbożowego,

*inseminacyjny,

*florystyczno –kelnerski,

*instruktor jazdy konnej,

*instruktor hipoterapii ,

*kurs groomingu,

*instruktor szkolenia psów,

*instruktor dogoterapii.

Ponadto uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z pomocy specjalistów w planowaniu dalszej ścieżki kariery zawodowej w formie indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów aktywnego rozwoju kariery.

Fundusze otrzymane w ramach dofinansowania projektu przeznaczone będą także na zakup pomocy dydaktycznych rozwijających zainteresowania nowoczesnymi osiągnięciami nauki  w takich zawodach jak: technik rolnik, technik weterynarii i technik architektury krajobrazu.

Uczniowie będą  mogli kształcić się w nowoczesnej, dobrze wyposażonej w sprzęt techno-dydaktyczny szkole.