ZARZĄDZENIE NR 8/2019/2020 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE Z 22 MAJA 2020 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I MATURZYSTÓW W ZSCKRIM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ W ZDUŃSKIEJ DABROWIE

zarządzenie

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIEZ – SESJA: CZERWIEC 2020

Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

w Zduńskiej Dąbrowie

Harmonogram Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie- sesja: czerwiec 2020

Kwalifikacja Część praktyczna

/dokument/

22.06.2020

poniedziałek

Część pisemna

23.06.2020

wtorek

RL.21

(II TAK)

Technik architektury krajobrazu

Godzina 9.00

2 godziny

(+30 minut dostosowanie)

9 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 10.00

1 godzina

(+30 minut dostosowanie)

9 zdających

Sala gimnastyczna

RL.10

Technik weterynarii

Godzina 9.00

2 godziny

(+30 minut dostosowanie)

10 zdających

Sala gimnastyczna

Godzina 10.00

1 godzina

2 zdających

Sala gimnastyczna

R.09

Technik weterynarii

Godzina 9.00

2 godziny

1 zdający

Sala gimnastyczna

———————
R.11

Technik weterynarii

Godzina 13.00

2 godziny

(+30 minut dostosowanie)

4 zdających

Sala konferencyjna

Godzina 14.00

1 godzina

1 zdający

Sala konferencyjna

R.16

Technik rolnik

Godzina 13.00

3 godziny

7 zdających

Sala gimnastyczna

———————
Rl.03

Technik rolnik

——————— Godzina 10.00

1 godzina

1 zdający

Sala gimnastyczna

 

Na egzamin zgłaszamy się najpóźniej pół godziny wcześniej.

 • Na obie części egzaminu należy posiadać: dokument tożsamości ze zdjęciem, długopis z czarnym wkładem.
 • Osoby wnoszące opłatę za egzamin do OKE, muszą mieć dowód wpłaty ze sobą.

 

 • Na część pisemną można mieć kalkulator prosty*
 • Na część praktyczną zdający posiadają własne przybory zapisane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

Kwalifikacja RL.21 – kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska, linijka kreślarska 20cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości, np. 0,2; 0,3 i 0,5

Kwalifikacja RL.10 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja R.09 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja R.11 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

Kwalifikacja R.16 – kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

*Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 • Jeżeli przyniesione przybory, będą niezgodne ze wskazaniami, nie będzie można z nich korzystać na egzaminie.
 • Na obu częściach można mieć własną butelkę wody do picia (stoi na podłodze obok ławki)

Termin ogłoszenia i przekazania do szkół wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji: czerwiec 2020 – 31 sierpnia 2020r.

Ważne Informacje Dodatkowe przygotowane w oparciu (o wytyczne z 15.05.2020r., dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, przygotowane przez MEN, CKE, GIS), zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły, w aktualnościach.

Proszę się z nimi bezwzględnie zapoznać i do nich na egzaminie stosować. W momencie pojawienia się nowych informacji – dla zdających, zostaną one zamieszczone na stronie.

Z wszelkimi problemami i pytaniami, dotyczącymi EPKwZ proszę zwracać się – telefonicznie lub mailowo, bezpośrednio do mnie.

                                                                                                 Małgorzata Nowik

 

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW W SPRAWIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH. NOWE TERMINY EGZAMINÓW MATURALNYCH.

W związku z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego z dnia 14.05.2020 r, dotyczącymi udziału w konsultacjach dla maturzystów, prosimy o pisemną deklarację uczestnictwa w wyżej wymienionej formie zajęć.

Potwierdzenia udziału w konsultacjach należy dokonać dla każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotów dodatkowych (j. polski, j. obcy, matematyka, przedmiot dodatkowy) oddzielnie.

Konsultacje odbywać się będą w grupach, bezpośrednio z nauczycielem na terenie Szkoły z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z COVID 19.

Pisemne potwierdzenie uczestnictwa lub rezygnację z uczestnictwa w konsultacjach prosimy przesłać na e-maila (w formie załącznika) do wychowawcy klasy najpóźniej do 22 maja 2020 r.

Możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych od 25 maja 2020 roku.

Brak informacji do dnia 22.05.20 będzie traktowany, jako rezygnacja z udziału w konsultacjach.

 

Nowe terminy egzaminów maturalnych

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a zakończą 26 czerwca. Podobnie, jak w ubiegłych latach, egzaminy będą odbywać się rano (godz. 9.00) i po południu (godz. 14.00).

Nowe terminy egzaminów maturalnych:

8 czerwca (poniedziałek) – język polski na poziomie podstawowym (godz. 9.00), język polski na poziomie rozszerzonym (godz. 14.00) – sala gimnastyczna

9 czerwca (wtorek) – matematyka na poziomie podstawowym (godz. 9.00) –

10 czerwca (środa) – język angielski na poziomie podstawowym (godz. 9.00), język angielski na poziomie rozszerzonym (godz. 14.00).

15 czerwca (poniedziałek) – matematyka na poziomie rozszerzonym (godz. 9.00)

16 czerwca (wtorek) – biologia (godz. 9.00), wiedza o społeczeństwie (godz. 14.00).

17 czerwca (środa) – chemia (godz. 9.00),

18 czerwca (czwartek) – język niemiecki na poziomie podstawowym (godz. 9.00

19 czerwca (piątek) – geografia (godz. 9.00)24 czerwca (środa) – historia (godz. 14.00).

Termin dodatkowy i poprawkowy

Egzaminy maturalne w dodatkowym terminie, dla osób, które nie mogą przystąpić do nich w czerwcu, są zaplanowane od 8 do 14 lipca.

Matury poprawkowe odbędą się 8 września.

Wyniki matur:

Wyniki matur absolwenci poznają do 11 sierpnia. Ci, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych i przystąpią do matury poprawkowej, otrzymają wyniki do 30 września.

 

WYTYCZNE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY I EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE -CZERWIEC 2020

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami (w wyznaczonym miejscu).
 8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 9. Zdający zgłaszają się na egzamin na 1 godzinę przed zapisaną w komunikacie CKE z dnia 24 kwietnia2020 roku godziną rozpoczęcia egzaminu.
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką jedno-lub wielorazową, materiałem, przyłbicą –w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.

 1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą–jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc(w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę, albo jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego wynosi 2 m.
 3. Zdający nie mogą przebywać w Sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz –jeżeli to konieczne –znajdujących się w nich sprzętów.
 4. Nie należy spotykać się w grupach przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów.
 5. W przypadku EM, EPKwZ zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Opracowano na podstawie wytycznych CKE, MEN,GIS

LINK DO FILMU “SZKOŁA Z ZAWODEM”

Link do filmu “SZKOŁA Z ZAWODEM”

SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY ABSOLWENCI!

Szanowni Państwo! Drodzy Absolwenci!

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że została podjęta decyzja o zmianie terminu Zjazdu Absolwentów.

Zjazd Absolwentów połączony z Jubileuszem 90-lecia szkoły zaplanowano na 26 czerwca 2021 roku.

Dyrekcja Szkoły oraz Koło Absolwentów