OLIMPIADA WIEDZY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII – FINAŁ WOJEWÓDZKI

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej we Współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach był organizatorem Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Olimpiada ma na celu:
–   Popularyzowanie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
–   Upowszechnianie wartości przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania,
–   Popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska na obszarach wiejskich,
–   Poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska w aspekcie integracji Polski z UE,
– Kształtowanie wśród młodych ludzi poczucia odpowiedzialności za środowisko, znajdowania rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki,
–   Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

Po eliminacjach szkolnych, które odbyły się w listopadzie 5 uczniów z naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik rolnik przygotowywanych przez pana prof. Jana Łanieckiego zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego, który miał miejsce 5 grudnia 2014 roku w ŁÓDR w Bratoszewicach. W sumie zgłosiło się ok 40 osób, wśród których byli studenci i rolnicy.

Zakres tematyczny Olimpiady OZE obejmował zagadnienia dotyczące: energii słonecznej (ciepło i prąd), energii wiatrowej, energii wodnej (w małym procencie, jako ciekawostka bardziej),energii z biomasy, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni, uwarunkowania prawne OZE w Polsce (produkcja, przesył, sprzedaż), OZE a przedsiębiorczość i społeczeństwo (w małym procencie, jako ciekawostka), zrównoważony rozwój OZE i ochrona środowiska, dofinansowania na OZE.

Olimpiada składała się z dwóch części. Pierwszą było udzielenie pisemnych odpowiedzi na test składający się z 50 pytań, z czego pierwsze 40 było jednokrotnego wyboru punktowane w systemie 0-1, natomiast ostatnie 10 wielokrotnego wyboru punktowane od 0-2. W sumie z testu uczestnik mógł otrzymać 60 punktów. Przeznaczono na tę część 60 min. W punktacji nie brano pod uwagę szybkości rozwiązania testu. Prace były kodowane.

Kolejnym etapem dla wszystkich uczestników olimpiady była odpowiedź ustna na wylosowane pytanie, punktowane od 0-40. Pytania zdaniem komisji były bardzo trudne, a ich autorami byli wykładowcy wyższych uczelni. Po udzieleniu odpowiedzi ustnych przez wszystkich uczestników komisja dokonała podsumowania obu etapów. Jakże miłe okazało się ogłoszenie wyników. Finalistą etapu województwa łódzkiego okazał się Robert Siekiera uczeń klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik zajmując II miejsce. Otrzymał w sumie 56 pkt tyleż samo co uczestnik I miejsca, ale komisja przy różnicowaniu miejsc wzięła pod uwagę wynik z testu pisemnego. Robert za swoją wiedzę otrzymał puchar ufundowany przez ŁODR w Bratoszewicach, statuetkę Marszałka województwa łódzkiego i szereg nagród rzeczowych. Kolejnym etapem będzie finał krajowy organizowany w marcu 2015 roku w Sosnowcu.

Członkowie komisji gratulowali wiedzy wszystkim uczestnikom wręczając dyplomy i drobne upominki, dyrektor ŁODR w Bratoszewicach, życzył aby to finaliści województwa łódzkiego przywieźli pierwszych 5 miejsc z Sosnowca.

Do finału krajowego ma szansę zakwalifikować się również Adam Głowacki uczeń klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik, który zajął 7 miejsce zdobywając taką samą liczbę punktów jak uczestnik 6 miejsca, a mianowicie 44 punkty, decyzja zostanie podjęta i ogłoszona w najbliższym czasie o czym zostanie poinformowana szkoła.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, opiekunowi, Robertowi życzymy sukcesów na finale krajowym w Sosnowcu, a za Adama trzymamy kciuki.

P1100368 (Kopiowanie)P1100369P1100462 (Kopiowanie)P1100452 (Kopiowanie)

MARTA KOWALCZYK STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Około 250 uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego za osiągnięcia edukacyjne przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów zostały wręczone w dniu 5 grudnia 2014 roku podczas uroczystości, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu poza wojewodą Jolantą Chełmińską uczestniczyli wiceprezydent miasta Łodzi Tomasz Trela, łódzki kurator oświaty Jan Kamiński oraz przedstawiciele Delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach.

Tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów w naszej szkole została Marta Kowalczyk. Marta jest wzorową uczennicą klasy III Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu. Osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce. W roku szkolnym 2013/2014 uzyskała średnią ocen – 5,13.

Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu szkoły, klasy i internatu. Bierze udział w uroczystościach oraz imprezach kulturalnych na szczeblu szkolnym i powiatowym. Pracuje społecznie na rzecz szkolnego wolontariatu. Uczestniczy w zbiórkach żywności dla zwierząt oraz opiekuje się podopiecznymi schroniska. Marta jest bardzo dobrą koleżanką, zawsze chętnie służy pomocą i mobilizuje innych do działania.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać osoba z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiająca szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskująca z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Serdecznie gratulujemy!

2014-12-05-069 (Kopiowanie)2014-12-05-071 (Kopiowanie)2014-12-05-084 (Kopiowanie)IMG_20141205_125412 (Kopiowanie)