UCZNIOWIE TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU POJADĄ NA STAŻ DO DEULA NIENBURG W NIEMCZECH

Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w ramach programu Erasmus + „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” realizują wraz z instytucją partnerską – ośrodkiem kształcenia DEULA Nienburg w Niemczech projekt: „Kształtowanie i pielęgnacja terenów zieleni – szansą dobrej pracy na rynku europejskim”.

Projekt realizowany jest od 01.06.2015r. do 01.06.2017r. i zakłada nabycie umiejętności praktycznych z zakresu projektowania, zgodnych z współczesnymi zasadami kształtowania terenów zieleni oraz urządzania elementów małej architektury, uwzględnia wykonywanie prostych zabiegów pielęgnacyjnych, zgodnie ze sztuką ogrodową oraz przestrzeganie zasad ochrony środowiska i przepisów prawa europejskiego. Staż będzie prowadził do zwiększenia aktywności zawodowej uczniów i poprawienia ich przedsiębiorczości w tworzeniu nowych miejsc pracy.

W ramach tego projektu 18 uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik architektury krajobrazu odbędzie 2 tygodniowy staż w ośrodku DEULA Nienburg w dniach 16.05.2016r. – 27.05.2016r.

Uczniowie biorący udział w projekcie będą doskonalić swoją wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczną. Oprócz zagadnień merytorycznych stażyści doskonalić będą język niemiecki, poznawać i utrwalać fachowe słownictwo co zwiększy ich szanse na zatrudnienie w firmach zajmujących się ochroną i kształtowaniem terenów zieleni. Odbywając staż młodzież będzie doskonalić umiejętność współpracy w grupie, odpowiedzialnego podziału obowiązków, organizowania stawiska i czasu pracy zgodnie z zasadami ergonomii, kształtowania postaw przedsiębiorczych. Młodzi ludzie poznają kulturę i obyczaje mieszkańców Nienburga. Będą mieć możliwość nawiązania nowych znajomości z rówieśnikami z innych krajów i pogłębiania relacji społecznych w kontaktach młodzieżowych.

Zrealizowanie programu stażu zostanie poświadczone certyfikatem wydanym przez ośrodek DEULA Nienburg. Uczestnicy projektu otrzymają również dokument Europass Mobilność, który potwierdzi ich kwalifikacje i kompetencje, na tym samym zwiększy szansę pracy na rynku europejskim.