CENTRALNA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym roku odbyła się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu. Naszą szkołę na tej uroczystości reprezentował Pan Dyrektor Stanisław Kosmowski wraz z młodzieżą i pocztem sztandarowym.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której celebrował biskup Włocławski Wiesław Mering. Po Mszy św. wszyscy zaproszeni goście zgromadzili się w auli szkolnej. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu Pan Marian Aleksiński powitał dostojnych gości, w swoim przemówieniu przedstawił historię szkoły.

W uroczystości uczestniczyli: podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, Senator RP Ireneusz Niewiarowski, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak. Dostojni goście w swoich wystąpieniach życzyli pomyślności na nowy rok szkolny. Uroczystość zakończyły występy artystyczne młodzieży szkolnej. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy tematyczne oraz prezentacja sprzętu rolniczego.

Inauguracja roku szkolnego dla 45 szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to ważna uroczystość rozpoczynająca kolejny rok nauki dla kilkunastu tysięcy uczniów i słuchaczy szkół resortowych. Szkoły te cechuje m.in. współdziałanie w środowisku lokalnym, podtrzymywanie tradycji i tożsamości wsi polskiej, a także doskonałe przygotowanie absolwentów, którzy odnajdują się w nowoczesnym rolnictwie, korzystają z wszelkich dostępnych instrumentów wsparcia sektora
rolno-spożywczego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Zdobyta wiedza i doświadczenie wpływają na rozwój polskiego rolnictwa i tworzenie jego pozytywnego wizerunku na świecie.

1 (Kopiowanie)2 (Kopiowanie)3 (Kopiowanie)4 (Kopiowanie)