“OGRÓDEK METEOROLOGICZNY – PRACOWNIĄ KLIMATYCZNĄ BADAJĄCĄ MIKROKLIMAT ZDUŃSKIEJ DĄBROWY”

W kwietniu 2013 roku Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie złożył wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi na realizację zadania pn. „Ogródek meteorologiczny – pracownią klimatyczną”. Wartość ogólna zadania wynosiła 30 000, 00 zł natomiast 27 000,00 zł to wysokość, jaką stanowiło przekazywanie środków państwowym jednostkom budżetowym.

ob (Kopiowanie)

Ogródek meteorologiczny stanie się miejscem do realizacji zagadnień z meteorologii, zawartych w podstawie programowej, w ramach przedmiotów: geografia, produkcja roślinna i ochrona środowiska. Uczniowie będą poznawać sposoby prowadzenia obserwacji meteorologicznych na zainstalowanym sprzęcie pomiarowym. W klatce meteorologicznej z termometrów: zwykłego, maksymalnego, minimalnego dokonywane będą odczyty temperatury powietrza. Poprzez zestawienie dwóch termometrów: zwykłych, z czego jeden jest zwilżony określą wilgotność względną powietrza. Barometr pozwoli na odczyt panującego ciśnienia atmosferycznego. Dzięki termometrom kolankowym poznają temperaturę gleby. Zainstalowany wiatromierz Wilda pozwoli określić parametry wiatru. Po zamontowaniu deszczomierza Hellmanna możliwy będzie w ciągu całego roku odczyt poziomu opadów atmosferycznych. Dokonane pomiary pozwolą uczniom przewidywać pogodę na danym terenie oraz poznawać mikroklimat otaczającego środowiska. Systematycznie dokonywane odczyty pomiarów będą prezentowane społeczności szkolnej (tablice informacyjne) i lokalnej (tablica zewnętrzna). Obserwatorzy będą mieli obraz zmian klimatycznych związanych z globalnym ocieplaniem klimatu. Miejscowość położona jest na terenach rolniczych i warzywniczych. Eksponowane pomiary czynników klimatycznych będą źródłem informacji o możliwościach rozpoczęcia prac w rolnictwie.

W efekcie podejmowanych działań nastąpi wzbogacenie terenu wokół szkoły w budowle, która przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy młodzieży uczącej się w technikum. Uczniowie będą angażować się również w działania praktyczne przy odczytywaniu, analizowaniu i prezentowaniu czynników klimatycznych. Dzięki temu nastąpi istotny wzrost umiejętności praktycznych. Nauczą się posługiwać urządzeniami pomiarowymi czynników pogodowych. Nie bez znaczenia będzie zainteresowanie młodzieży problematyką wpływu klimatu na środowisko, ze szczególnym zwróceniem uwagi na piękno otaczającego krajobrazu, którego wielokrotnie nie potrafimy dostrzec i docenić. Istotnym efektem będzie też promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego głównie na świeżym powietrzu, połączona z integrowaniem się szkolnej społeczności lokalnej i pozalokalnej. Młodzież będzie bardziej otwarta na wspólne spędzanie czasu, rozpatrywanie różnych problemów w tym zmian klimatycznych wpływających na środowisko.

 WWW.wfosigw.lodz.pl