POZYSKIWANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH PRZEZ ZSCKR W ZDUŃSKIEJ DĄBROWIE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie w ramach pozyskiwania  środków pozabudżetowych  złożył następujące wnioski:

Do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  złożono wniosek na Termomodernizację budynków ZSCKR w Zduńskiej Dąbrowie i wymianę oświetlenia na energooszczędne.

Realizacja tego projektu byłaby właściwie zakończeniem termomodernizacji  budynków ZSCKR. Wcześniej wymieniono stolarkę drzwiową i okienną.   Projekt obejmuje ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku szkoły,  internatu, sali gimnastycznej i praktycznej nauki zawodu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w obiektach, instalację nowej kotłowni w budynku internatu, modernizację kotłowni w budynku szkoły oraz  wykonanie nowych elewacji.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dofinansowania zadania „Park dendrologiczny – Zielone Płuca Dąbrowy” dotyczącego ochrony przyrody i krajobrazu. Utworzenie  „Parku dendrologicznego – Zielone Płuca Dąbrowy” przy internacie, na terenie który w przeszłości pełnił rolę olbrzymiego trawnika. Zakup podłoża drzew i krzewów, ze szczególnym uwzględnieniem roślin rodzimych właściwych dla strefy klimatycznej oraz naturalnie przystosowanych do środowiska, w którym będą wzrastały. Stworzenie bioróżnorodności florystycznej na niewielkim obszarze oraz instalacja sprzętów niezbędnych do zajęć dydaktycznych oraz rekreacji i wypoczynku sprawi, iż zajęcia te będą urozmaicone oraz poprawi się znacznie estetyka otoczenia internatu. Stworzy się kolejny element uzupełniający wiejski park prawem chroniony, wzmocniony zostanie obszar zieleni, niezbędny dostawca tlenu. Powstanie miejsce, gdzie realizowane będą zajęcia dodatkowe dla młodzieży oraz zagadnienia podstawy programowej technik architektury krajobrazu. Gmina Zduny to także obszar, gdzie tworzone są nowe obszary Natura 2000. Większa liczba drzew (oczywiście w przyszłości) stanie się ostoją i siedliskiem ptactwa. Zamierzamy, aby park stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez młodzież i mieszkańców osiedla oraz stał się alternatywnym miejscem i formą spędzania czasu wolnego. Przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej wśród uczniów i mieszkańców osiedla. Drzewa i krzewy stanowić będą: naturalny filtr biologiczny oraz pozytywną rolę w unieruchamianiu licznych zanieczyszczeń (spaliny, dym kotłowni itp.). Mamy nadzieję, że roślinność przyczyni się do redukcji gazów o znacznym potencjale cieplarnianym kierowanych pierwotnie do atmosfery.

W ostatnich dniach lutego złożyliśmy Wniosek Państwowej Jednostki Budżetowej na potrzeby ustalenia wysokości rezerwy celowej na rok 2013 (do celów planistycznych). Nazwa zadania to “Ogródek meteorologiczny – pracownią klimatyczną badającą mikroklimat Zduńskiej Dąbrowy” i realizowany będzie z dziedziny edukacji ekologicznej.

Utworzenie ogródka meteorologicznego jako zewnętrznej pracowni klimatycznej na terenie jednego z pól pracowni rolniczej jest szansą na powstanie kolejnego miejsca do zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży. Punkt pomiarowy stanie się miejscem do określania mikroklimatu Zduńskiej Dąbrowy. Z wieloletnich obserwacji meteorologicznych mieszkańców wynika, że Zduńska Dąbrowa jest specyficzną miejscowością na terenie gminy Zduny, jeżeli chodzi o niską ilość opadów atmosferycznych. Utworzony ogródek meteorologiczny stanie się miejscem do realizacji zagadnień z meteorologii, zawartych w podstawie programowej, w ramach przedmiotów: geografia i produkcja roślinna. Uczniowie będą poznawać sposoby prowadzenia obserwacji meteorologicznych na zainstalowanym sprzęcie pomiarowym w klatce meteorologicznej. Dokonane pomiary pozwolą uczniom przewidywać pogodę na danym terenie oraz poznawać mikroklimat otaczającego środowiska. Systematycznie dokonywane odczyty pomiarów będą prezentowane społeczności szkolnej (telewizor w holu szkoły) i lokalnej (tablica zewnętrzna). Obserwatorzy będą mieli obraz zmian klimatycznych związanych z globalnym ocieplaniem klimatu. Miejscowość położona jest na terenach rolniczych i warzywniczych. Eksponowane pomiary czynników klimatycznych będą źródłem informacji o możliwościach rozpoczęcia prac w rolnictwie.

Do programu „Uczenie się  przez całe życie”  Leonardo da Vinci złożono wniosek pt: „Prowadzenie usług ochrony roślin szansą na założenie własnej działalności”.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np.EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach tego projektu 18 uczniów technikum kształcącego w zawodzie technik rolnik ma szansę wyjechać na nieodpłatny, dwutygodniowy staż zawodowy do specjalistycznego Ośrodka w DEULA Nienburg w Niemczech.

Staż zawodowy daje możliwość zdobycia nowych kwalifikacji oraz doskonalenia swoich umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Uczestnicy projektu będą zdobywać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe za granicą, poznawać kulturę pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach, poznawać słownictwo specjalistyczne, zwiększać elastyczność i mobilność, tolerancję i otwartość na inne kultury, kształtować pewność siebie, poprawiać szanse na rynku pracy.