Jubileusz 80-lecia Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie

Kilkuset byłych uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie wzięło udział w Uroczystych Obchodach Jubileuszu 80-lecia powstania Szkoły połączonych z X Zjazdem Absolwentów. Uroczystości odbyły się 19 czerwca 2010 roku pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Biskupa Łowickiego. Sponsorami Obchodów Jubileuszu byli: Urząd Gminy Zduny, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu,
P.W. ,,Danzap” Zbigniew Zawiślak, Cezary Gałamon, Paweł Szcześniak, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu, PHU EKO-WIN Piotrowice, SKR w Zdunach, Eko-Serwis Kutno, Roman Gajek – PHU Bąków Górny, ,,MC” Czesław Majchrzak, Firma ,,Bracia Urbanek” w Łowiczu.
Obchody rozpoczęły się o godz. 12.00 Mszą św. polową koncelebrowaną przez księży absolwentów, której przewodniczył ksiądz prałat Bolesław Stokłosa – proboszcz parafii Zduny.
Część oficjalna uroczystości zaczęła się od powitania gości oraz przemówienia dyrektora Szkoły p. Zofii Wawrzyńczak. Pani dyrektor przypomniała zgromadzonym historię Szkoły, która istnieje od 1930 roku. Przywołała z pamięci nazwiska wielu zasłużonych, którzy przez kolejne lata współtworzyli jej klimat oraz odcisnęli trwały ślad w wyborach, postawach i osobowościach kolejnych pokoleń. Mówiła również o przeobrażeniach Szkoły w ciągu ostatnich lat, o tym jak zmieniała ona kierunki kształcenia, dostosowując się do potrzeb współczesnego rynku pracy. Przedstawiła perspektywy rozwoju i wyzwania, jakie stoją przed placówką w najbliższej przyszłości. Zaprezentowała zebranym dorobek Szkoły przypominając, że każdy kolejny Zjazd Absolwentów stanowi doskonałą okazję podsumowania dokonań, które stały się udziałem Szkoły od ostatniego spotkania przed pięciu laty. ZSCKR imienia Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie zajął 2 miejsce w powiecie, 5 w województwie łódzkim, 92 w kraju w rankingu opracowanym przez “Rzeczpospolitą” i “Perspektywy”. Stało się to możliwe dzięki m. in. zajęciu wysokich miejsc w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wręczenie nagrody specjalnej MEN za najwyższą lokatę szkoły z miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców odbyło się 14 stycznia bieżącego roku – w 80-tą rocznicę przyjęcia do szkoły pierwszych uczennic. Historia – nauczycielka życia zatoczyła koło… OWiUR nie jest jedyną olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, w której uczestniczą uczniowie tej Szkoły: na przestrzeni lat dzielących obecną chwilę od ostatniego Zjazdu Absolwentów wychowankowie odnosili znaczące sukcesy w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych, olimpiadzie o bhp i innych. Jest to możliwe dzięki wytrwałej pracy młodzieży i nauczycieli. Na terenie szkoły prężnie działają koła Ekonomistów i Zootechników, które również poszerzają horyzonty przyszłych adeptów nauk.
Rozwijane są także pozalekcyjne zainteresowania uczniów poprzez stworzenie możliwości nauki pływania, jazdy konnej, tańca. Wiele inicjatyw i pomysłów pochodzi od samych wychowanków. Ich zaangażowanie w szkolny klub wolontariatu godne jest podkreślenia. W ramach działalności zorganizowano m.in. piknik rodzinny na rzecz koleżanki pokrzywdzonej przez los. Uczniowie pomagają w nauce młodszym kolegom ze szkoły podstawowej i gimnazjum, opiekują się chorymi ludźmi. Bliski im jest także los czworonogów z łowickiego schroniska. Na rok 2002 datować należy zawiązanie serdecznych więzi
z Domem Dziecka w Gostyninie, jego wychowankowie są najmilszymi gośćmi tej Szkoły. Na uwagę zasługuje też udział uczniów w akcji honorowego oddawania krwi. Szkoła korzysta z funduszy unijnych, m.in. poprzez udział w Programie Wyrównywania Szans Edukacyjnych. W ramach projektu Leonardo da Vinci 18-osobowa grupa młodzieży odbyła praktyki
w Niemczech. Współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, fundusze zeń pozyskane pozwoliły urządzić eko-ogród i eko-pracownię. Jest w stałym kontakcie z firmą John Deere, chcąc uczyć nowoczesnych technologii rolniczych od najlepszych. Jako jedyna szkoła w całym kraju posiada nowocześnie wyposażony gabinet weterynaryjny. Od 1 czerwca funkcjonuje pracownia badania zwierząt rzeźnych na włośnia z zastosowaniem metody wytrawiania. Pani dyrektor podsumowała dokonania słowami Patronki Szkoły, niestrudzonej propagatorki oświaty rolniczej w Polsce: w wielkim siewie ziarna postępu zbierać żniwo w postaci osiągnięć uczniów , bo kiedy zabraknie owoców, nie cieszy wspomnienie pięknych kwiatów…
Następnie zabrał głos przewodniczący Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu Absolwentów – p. Wojciech Miedzianowski, a po Nim zaproszeni goście. Po przemówieniach przyszedł czas na wręczenie odznak ,,Zasłużony dla rolnictwa”. Wśród wyróżnionych znaleźli się” p. Lucjan Karaś, p. Bogusława Szymańska, p. Maria Skibińska, p. Bogumiła Łaniecka, p. Stanisław Kosmowski i p. Jerzy Zieliński. Medale wręczyła p. Zofia Stypińska – zastępca Dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolnicze i Nauki w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Na uroczystości nie zabrakło także uczniów Szkoły, którzy pod kierunkiem nauczycieli: p. Agnieszki Kaczor, p. Anny Domińczak i p. Aleksandra Frankiewicza przygotowali wzruszającą część artystyczną zatytułowaną ,,Jest takie miejsce…”.
Po występie młodzieży nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej pobyt Marii Dąbrowskiej w Dąbrowie Zduńskiej poprzedzone wygłoszeniem referatu przez kustosza Muzeum Marii Dąbrowskiej p. Ewę Manowiecką. Na tym oficjalna część uroczystości zakończyła się.
W tym dniu Szkoła tętniła życiem. Korytarze pełne były absolwentów, którzy przybyli tutaj po wielu latach, z niecierpliwością czekając na spotkania z wychowawcami, koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy. Dużym zainteresowaniem cieszyła się publikacja ,,Sercu bliska…” o charakterze wspomnieniowym. Wszędzie panował gwar i miła atmosfera. Po południu rozpoczęła się kolejna część Jubileuszu – występ zespołu ,,Wrzos”, a po nim Bal Absolwentów i tańce, które trwały do ,,białego rana”.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Uroczystości Jubileuszowych 80-lecia powstania Szkoły. Obecność tak licznych i znamienitych Gości przynosi zaszczyt i podkreśla rangę placówki. Zaangażowanie Absolwentów, Uczniów, Rodziców i Nauczycieli w przebieg Uroczystości pokazuje jak ważną rolę odgrywa
w społeczności szkolnej poszanowanie tradycji oraz historia i teraźniejszość, które splatają się ze sobą.