WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Dziś zakończyły się rozpoczęte 28 września br. spotkania dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych Technikum kształcącego w zawodach technik rolnik, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu. Warsztaty poprowadziła p. Wanda Justyńska – dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kutnie, w ramach profilaktyki szkód zdrowotnych i społecznych.

Zajęcia miały na celu uzmysłowienie uczniom zagrożeń związanych z używaniem substancji uzależniających oraz wskazanie możliwości unikania tych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Jednocześnie miały za zadanie pokazać perspektywę zdrowego i radosnego życia, drogę do rozwoju i satysfakcji osobistej, do wzmacniania samooceny, budowania poczucia własnej wartości i prawidłowych relacji. Młodzież w zespołach klasowych miała większą swobodę udziału w zajęciach i w dyskusji, która ostatecznie miała na celu ukazanie siły wewnętrznej motywacji, jako kluczowej roli w przeciwdziałaniu podejmowania zachowań ryzykownych.