Rys historyczny szkoły 2009r.

Dnia 9 lipca 1920 roku Sejm uchwala ustawę zalecającą uruchomienie w każdym powiecie dwóch szkół rolniczych męskiej i żeńskiej.
W dużej mierze stało się to za sprawą Jadwigi Dziubińskiej, posłanki i gorącej orędowniczki oświaty na wsi. Walczyła o nie, nie tylko na terenie Sejmu, lecz i w czasie wyjazdów poselskich. Niedługo po wprowadzeniu w życie wyżej wspomnianej ustawy, przybyła do Łowicza i wzięła udział w zebraniu sejmiku powiatowego, na którym w przekonujący sposób uzasadniła pilną potrzebę zorganizowania szkół rolniczych na terenie Ziemi Łowickiej.
14 stycznia 1930 roku z inicjatywy działaczy ludowych, przy poparciu prezydenta Ignacego Mościckiego, została otwarta w Dąbrowie Ludowa Żeńska Szkoła Rolnicza im. Jadwigi Dziubińskiej.
W okresie okupacji Dąbrowa była azylem dla uchodźców z Warszawy oraz miejscem nauczania i tajnych kompletów w szkole średniej ogólnokształcącej. Wynikiem działalności konspiracyjnej była pierwsza matura (1942).
Dzięki staraniom kierownictwa szkoły w 1950 roku Żeńska Szkoła Rolnicza została przekształcona w Technikum Rolnicze. W tym czasie (1950-1951 ) miała miejsce czystka kadrowa, przymusowy wyjazd nauczycieli, usunięcie krzyży, zniszczenie portretu patronki i dokumentacji z życia szkoły.
W latach 1959 1998 funkcjonowało w Zduńskiej Dąbrowie 5-letnie Technikum Ochrony Roślin (jedno z trzech w kraju), które wykształciło 905 absolwentów.
Od 1998 do roku szkoła rozszerzyła kształcenie o Technikum Ekonomiczne, ostatni absolwenci tego kierunku opuścili mury szkoły w kwietniu 2009 roku.
W czerwcu 2000 roku z okazji zjazdu absolwentów i 70-lecia istnienia szkoły, przywrócono szkole imię Jadwigi Dziubińskiej. Na ścianie szkoły umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą patronce. Tablicę ufundowali absolwenci uczestnicy zjazdu z 2000 roku.
Od września 2002 roku Zespół Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie uchwałą Starostwa Powiatowego w Łowiczu przemianowano na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie. Podstawą stała się reforma szkolnictwa średniego.
W 2005 roku odbył się IX Zjazd Absolwentów z okazji 75-lecia istnienia szkoły. Z tej okazji została wydana publikacja książkowa “Dzieje Szkoły i efektywność kształcenia w Zduńskiej Dąbrowie w latach 1930 – 2005”.
Od 2009 roku organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z dniem 1 września 2009 roku szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
W latach 1930-2009 szkołą kierowali:
Maria Strzeszewska – 1928-1930 (organizator szkoły)
Jadwiga Węglińska 1930-1932
Irena Kostrzyńska 1932-1934
Leonilda Wyszomirska 1934-1950
Władysław Burger 1950-1952
Stanisława Borkowska 1952-1953
Franciszek Bernaciak 1953-1962
Jerzy Krzewski 1962-1986
Bogumiła Łaniecka 1987 – 1990
Maria Bołdyrew 1990-1997
Stanisław Kosmowski 1997- 2007
Zofia Wawrzyńczak od 2007 roku
Obecne grono pedagogiczne to osoby, które podjęły się kontynuacji wychowania techników, tak aby reprezentowali oni określony system wartości: zawodowych, moralnych i społecznych.
SZKOŁA UMOŻLIWIA:
– wyjazdy turystyczno-szkoleniowe krajowe i zagraniczne,
– wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w: Samorządzie Uczniowskim, Naukowym Kole Ekonomistów, Kole Zootechnika i Weterynarza, Szkolnym Kole LOP, grupie tanecznej, Szkolnym Sklepiku, Ludowym Klubie Sportowym,
– ukończenie różnorodnych kursów np.: kurs nauki jazdy samochodem i ciągnikiem, kurs na inseminatora, kurs obsługi kasy fiskalnej i inne według potrzeb ucznia,
-solidne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe , studiów wyższych i pracy zawodowej.
SUKCESY UCZNIÓW W LATACH 2006-2009
Od 8 lat szkoła w Zduńskiej Dąbrowie notowana jest w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich publikowanym przez czasopisma Perspektywy i Rzeczpospolita. W 2009 roku została sklasyfikowana na 164 miejscu w kraju, co dało jej 11 miejsce w województwie łódzkim i 2 miejsce w powiecie łowickim.
Najważniejsze sukcesy uczniów to:
Rok 2006/2007
Ř laureatka III miejsca w Polsce XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „Agrobiznes
2 laureatów eliminacji centralnych XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja zwierzęca”
laureatka III miejsca w VII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości
Laureat I miejsca w finale XII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym
Finalista XII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym
Laureatka III miejsca w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej
Miejsce w etapie okręgowym (zespołowo) w Ogólnopolskim Turnieju Honorowych Dawców Krwi „Młoda Krew Ratuje Życie”
Sukcesy sportowe
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Zrzeszenia LZS Szkół Ponadgimnazjalnych i Rolniczych w piłce siatkowej chłopców
I miejsce w III powiatowych Mistrzostwach w piłce siatkowej chłopców o Puchar Starost Łowickiego
III miejsce w Rejonowej „Licealiadzie” Szkolnej Szkół Ponadgimnazjalnych w sztafetowych biegach przełajowych chłopców.
Stypendia przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała 2 osoby
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymały 3 osoby
Stypendium Starosty Łowickiego otrzymała 1 osoba
Rok 2007/2008
laureatka I miejsca w Polsce XXXI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „Agrobiznes”
laureat eliminacji centralnych XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja zwierzęca”
laureat eliminacji centralnych XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku „produkcja roślinna”
laureatka VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości
laureat krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
3 finalistów krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
Finalista etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Laureat I miejsca w finale XII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym
Laureat II miejsca w finale XII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym
Laureat III miejsca w finale XII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie Indywidualnym
Finalista Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Bratoszewicach
Laureat I miejsca Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
2 Finalistów Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska
I miejsce w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
I miejsce w Powiatowym Konkursie Chemicznym dla szkół ponadgimnazjalnych
Sukcesy sportowe
tytuł Wicemistrza Polski w Karate Tsunami indywidualnie w roku 2007
tytuł Mistrza Polski w Karate Tsunami drużynowo w roku 2007
X miejsce w indywidualnych biegach przełajowych w wojewódzkim finale Licealiady
Stypendia przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała 1 osoba
Stypendium Starosty Łowickiego otrzymała 1 osoba
Rok 2008/2009
5 laureatów i 2-ch finalistów eliminacjach Centralnych XXXIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.
Puchar dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie za zajęcie III-go miejsca w rankingu szkół biorących udział w eliminacjach Centralnych XXXIII edycji OWi UR.
Wyróżnienie dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie za zajęcie I-go miejsca w rankingu szkół biorących udział w eliminacjach Okręgu Warszawskiego XXXIII edycji OWi UR.
Laureat w ogólnopolskim konkursie „Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca”
II miejsce podczas IV Zjazdu Młodzieży Szkół Rolniczych Archidiecezji Województwa Łódzkiego
II miejsce w finale krajowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
V miejsce w finale krajowej Olimpiady Młodych Producentów
III miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej w Bratoszewicach
V miejsce w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie środowiska
II miejsce w V Powiatowym Konkursie Chemicznym
III miejsce w V Powiatowym Konkursie Chemicznym
Dyplom za wyróżnienie w Konkursie Przyrodniczym FOTONATURA 2008
Stypendia przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce:
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała 1 osoba
Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymały 3 osoby.
Wymienieni laureaci i finaliści etapu centralnego konkursów i olimpiad uzyskali zaświadczenia gwarantujące wstęp na wszystkie Uniwersytety Przyrodnicze w Polsce na wybrany kierunek studiów. Zaświadczenia te również zwalniają absolwentów z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.